[220] Дата подання заявки

 

[210] Номер заявки

 

[511] МКТП

36

[531] Індекси Міжнародної класифікації зображувальних елементів знака

 

З А Я В А
про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"
вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601

Подаючи вказані нижче документи, прошу (просимо) зареєструвати зазначене в заявці позначення як знак для товарів і послуг на ім'я заявника(ів)

    [731] Заявник(и)

Код за ЄДРПОУ
(для заявників - юридичних осіб України)

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Саламандра"; 36023, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Колективна, 10 (UA)

21870998

(зазначається повне ім'я або найменування заявника(ів), його(їх) повна поштова адреса та код держави згідно із стандартом ВОІВ ST.3)

    Прошу (просимо встановити пріоритет даного знака за датою:
  подання попередньої(іх) заявки(ок) в державі-учасниці Паризької конвенції (навести дані під кодами 310, 320, 330)
  відкриття виставки (навести дані під кодом 230)

[310] Номер попередньої заявки

[320] Дата подання попередньої заявки

[330] Код держави подання заявки згідно із стандартом ВОІВ ST.3

 

 

 

[230] Дата відкриття виставки

 

[750] Повна поштова адреса, повне ім'я або найменування адресата

вул. Колективна, 10, м. Полтава, 36023, Полтавська обл.; Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Саламандра" (UA)

  Телефон 0675398262          Електронна адреса (e-mail) t.fidzina@salamandra.ua           Факс  
[740] Прізвище та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності


[540] Зображення знака

[541]  в зображенні використані стандартні символи
[546]  в зображені використані нестандартні символи

[591] Зазначення кольору (кольорової гами) знака

 

 

[511] Перелік товарів та (або) послуг, які класифіковані згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг

36
Фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; автострахування; актуарні послуги; аналізування фінансове; брокерські послуги щодо страхування; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); вкладання коштів; послуги з добровільного та обов'язкового страхування; добровільне медичне страхування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; збирання коштів на благодійність; інвестування капіталу; кліринг фінансовий; консультування щодо страхування; медичне страхування; морське страхування; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки або смарт-картки; надавання поручительств; надавання страхових послуг з використанням он-лайн-платформи; організовування збору коштів; оцінювання антикваріату; оцінювання марок; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання творів мистецтва; оцінювання у сфері оподаткування; оцінювання ювелірних виробів; послуги з перестрахування в Україні та за кордоном; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги з фінансування; послуги резервних фондів; послуги страхових агентів і перестрахових брокерів; послуги фахівців із страхування; сімейне та індивідуальне страхування; страхове інформування, в тому числі за допомогою веб-сайтів; страхування, в тому числі послуги з укладання договорів страхування; страхове посередництво; страхування вантажів; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування від ризиків стихійних лих; страхування відповідальності перед третіми особами; страхування життя; страхування здоров'я; страхування майна та відповідальності, пов'язаної з експлуатацією майна; страхування професійної відповідальності; страхування цивільної відповідальності автовласників; туристичне страхування; фінансове інформування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання витрат на розробляння родовищ у нафтовій, газовій та гірничій промисловостях; фінансове оцінювання щодо запитів про подання комерційних пропозицій; фінансове оцінювання щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансове спонсорство; фінансові відрахування (страхування); фінансові досліджування; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; фінансові послуги, які пов'язані з формуванням страхових резервів та їх управлінням

Якщо опис знака чи перелік товарів і/або послуг не вміщуються у відведеній графі, то вони повністю наводяться на окремому аркуші як додаток до заяви та підписуються заявником

Перелік документів, шо додаються
Кількість аркушів
Кількість примірників

 документ про сплату збору за подання заявки

 
1

 комплект фотокопій

1
5...10

 переклад на українську мову додаткових матеріалів

 
1

 документ, який засвідчує повноваження довіреної особи (доручення)

 
1

 перелік товарів та (або) послуг, для яких просять охорони знака

 
1

 документ про участь у виставці

 
1

 опис знака

 
1

інший документ (вказати)

 
1

Додаткові відомості (необхідне зазначити)

[390] Реєстрація(ії) в країні походження

 

[554]  Об'ємний знак

[551]  Колективний знак

[641] Номери і дати інших заявок, пов'язаних з даною у правовому відношенні

 

[646] Номери і дати інших реєстрацій, пов'язаних з даною у правовому відношенні

 

Маленко Роман Ігоревич

ПРАТ "СК "САЛАМАНДРА"

Підпис заявника або представника

Прізвище, ініціали

Дата підпису